§1 Definicje przyjęte w Regulaminie

 1. Organizator – organizatorem warsztatów jest Maryla Brogowska prowadząca działalność pod nazwą Maryla Brogowska, Al. Racławickie 24a/14, NIP 7151692755, REGON 386860195, kontakt: maryla@mamyrelacje.pl, tel. 531 439 218
 2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w warsztatach, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, zobowiązująca się do jego stosowania i która uiściła opłatę za udział w warsztatach.
 3. Zgłoszenie – zgłoszenie przesłane przez formularz na stronie www.mamyrelacje.pl lub zgłoszenie przesłane na adres maryla@mamyrelacje.pl potwierdzenie chęci uczestnictwa w warsztatach.
 4. Warsztaty – spotkania grupa wsparcia, szkolenie lub inna forma zajęć organizowana przez firmę Maryla Brogowska.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora lub w formie on-line.
 2. Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, podczas zajęć jak i przerw między nimi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów.
 3. W warsztatach można uczestniczyć z dzieckiem poniżej 1 roku życia. Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, podczas zajęć jak i przerw między nimi swoich dzieci. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki dzieci Uczestników warsztatów.
 4. Na warsztat zgłasza się konkretna osoba i nie ma możliwości, żeby na części zajęć była zastępowana przez kogoś innego (np. zamiast zgłoszonej osoby nie może przyjśćwspółmałżonek, przyjaciółka itp.)
 5. W przypadku warsztatów cyklicznych, które trwają kilka spotkań do grupy można dołączyć do drugiego spotkania. Nieobecność na dwóch pierwszych spotkaniach jest równoznaczna z rezygnacją uczestnika  z zajęć i w takiej sytuacji Organizator nie zwraca kosztów.

§ 3 Zgłoszenie i rejestracja na warsztaty

 1. Opis warsztatów i szczegóły organizacyjne dostępne są na www.mamyrelacje.pl lub na stronie https://www.facebook.com/MamyRelacje
 2. Zapisanie się na warsztaty jest możliwe po wysłaniu Zgłoszenia przez formularz na stronie www.mamyrelacje.pl lub na adres mailowy maryla@mamyrelacje.p  i opłacie udziału w warsztatach. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji miejsca bez wniesienia opłaty.
 3. W warsztatach może uczestniczyć osoba, która zarejestrowała się w sposób wskazany w pkt. 2 i została zakwalifikowana przez Organizatora jako Uczestnik.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia i akceptacji przez Organizatora kandydat na Uczestnika dostanie w odpowiedzi zwrotnej numer konta w celu dokonania opłaty za udział w warsztacie.
 5. Należy dokonać wpłaty wysokości 100% ceny wartości wybranych warsztatów najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania danych do przelewu, z czego 40% stanowi bezzwrotny zadatek.
 6. Istnieje możliwość opłaty ratalnej, po uprzednim ustaleniu wielkości rat i terminów spłat z Organizatorem. Spłata ostatniej raty nie może nastąpić później niż dzień zakończenia  warsztatów.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnik dostanie maila z potwierdzeniem zaksięgowania kwoty i jednoczesnym potwierdzeniu udziału w warsztatach.
 8. Dokonanie wpłaty za udział w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie wybranych przez Uczestnika warsztatów.
 9. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona akceptacją.
 10. Na życzenie Uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury.

§ 4 Zasady rezygnacji i odwołania warsztatów

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie nie później niż na 30 dni od dnia rozpoczęcia wybranego warsztatu.
 2. Jeżeli zgłoszona zostanie rezygnacja z udziału w warsztatach w terminie, o którym mowa w pkt 1, dokonany zostanie zwrot wpłaty z potrąceniem 40% kwoty, która stanowi bezzwrotny zadatek.
 3. Jeżeli zgłoszona zostanie rezygnacja z udziału w zajęciach w terminie od 29 do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, potrącenie wyniesie 70% wpłaty.
 4. Jeżeli zgłoszona zostanie rezygnacja z udziału w zajęciach w terminie poniżej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów opłata jest bezzwrotna. Istnieje również możliwość przeniesienia wpłaty za te zajęcia na poczet innej osoby.
 5. Formą rezygnacji jest informacja wysłana przez Uczestnika do Organizatora drogą mailową na adres:  maryla@mamyrelacje.pl
 6. W przypadku nieobecności na warsztatach, wpłata nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora, dokonany zostanie zwrot w wysokości 100% kwoty wpłaty za udział w wybranych warsztatach lub na życzenie Uczestnika kwota zostanie zaksięgowana na poczet innych warsztatów.
 8. Organizator, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany programu, harmonogramu, trenera, miejsca, formy prowadzenia zajęć – zajęcia stacjonarne lub online. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

§ 5 Przechowywanie danych osobowych

 1. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych oraz adresu e-mail w bazie Organizatora warsztatów oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji warsztatów organizowanych przez firmę Maryla Brogowska.
 2. Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maryla Brogowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Maryla Brogowska, Al. Racławickie 24a/14, NIP 7151692755, tel. 531 439 218, maryla@mamyrelacje.pl, działającej pod marką Mamy Relacje.

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez Organizatora. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.

c) Realizując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych,  dla celu realizacji umowy przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

– dane osobowe (np. imię i nazwisko),

– dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),

 Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
 3. Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były przetwarzane – realizacji postanowień umowy, obowiązków księgowo-podatkowych oraz obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przekazanie danych powinno nastąpić najpóźniej wraz ze zgłoszeniem udziału w wybranym warsztacie. Brak przekazania danych będzie skutkował brakiem akceptacji zgłoszenia i możliwości zawarcia umowy.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą w pierwszej kolejności w formie mediacji, o której mowa w ww. akcie normatywnym, a następnie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mamyrelacje.pl
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.